Preuzmite Abstract book sa Osmog Simpozijuma: Abstract Book Osmog Simpozijuma UGOS

I pored nemogućnosti održavanja uživo značajnih stručnih medicinskih sastanaka zbog svima  nama poznate epidemije Corona virusom, Udruženje za Ginekološku onkologiju Srbije (UGOS)  nije htelo da region ostane bez zajedničke saradnje, prenosa ideja i njihovog međusobnog  sagledavanja trenutne situacije i našeg zajedničkog rada u borbi protiv ginekoloških onkoloških  oboljenja. UGOS je uz Kordinatore edukacionog tima , Prof dr Aljoša Mandić, Prof dr Srđan  Đurđević, Prof dr Vladimir Pažin i Prof dr Vesna Kesić uspeo da okupi stručnjake iz regiona i održi  VIII Simpozijum iz Ginekološke onkološke u vidu webinara. Takođe sam sastanak je podržan i  od strane Evropskog Udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO) koji je obezbedio promociju  ESGO Džepnih vodiča iz ginekološke onkologije prevedenih na srpski (https://ugos.rs/esgo kutak/). 

Našem sastanku su se bezrezervno i sa visokom dozom entuzijazma pridružili cenjeni predavači  sa svojim temama:

 1. Prof. dr Goran Dimitrov,Skoplje Makedonija, ESGO
 2. Prof dr Marina Kos, Zagreb, Hrvatska
 3. Prof dr Špela Smrkolj, Ljubljana, Slovenija
 4. Doc.dr Dražan Butorac, Zagreb, Hrvatska, ESGO
 5. Asis dr sci med dr Aleksandar Tomašević, Beograd, Srbija
 6. Prof dr Vladimir Petrović, Novi Sad, Srbija
 7. Prof dr Radomir Živadinović, Niš, Srbija
 8. Doc dr Joško Zekan,Zagreb, Hrvatska
 9. Doc. Dr Katarina Jeremić Stefanović,Beograd, Srbija
 10. Prim dr sci med dr Igor Plješa, Zemun, Srbija
 11. Dr sci med dr Ana Krivokuća, Beograd,Srbija
 12. Prim.Dr sci med dr Marijana Milović-Kovačević, Beograd, Srbija
 13. Doc dr Predrag Vukomanović, Niš, Srbija

Održano je 13 predavanja uz jedan Panel o skrining programu u našem regionu. Svim učesnicima je  elektronski podeljen pripremljen Abstrakt book u kome se mogu naći sažeci pripremljenih od strane  predavača . 

Prof dr Goran Dimitrov iz Skopja u svom predavanju”HPV testiranje nakon tretmana prekanceroznih  lezija na grliću materice » izneo je značajne smernice i rezultate primene HPV testiranja u okviru  praćenja pacijentkinja nakon tretmana prekancerozne lezije sa visokom senzitivnošću detekcije hPV kod  pacijentkinja sa visokim rizikom za povrat prekancerozne lezije i ukazao na značaj primene HPV  testiranja u ovoj grupi u fazi daljeg praćenja. 

Prof dr Vladimir Petrović iz Novog Sada u svom predavanju « HPV Vakcinacija – standard savremene  primarne prevencije ili treba još dokaza ? » izneo je najnovije rezultate efikasnosti HPV vakcine u  odnosu na krajnji cilj procene efikasnosti tj. na smanjenje incidencije raka grlića materice u vakcinisanoj  grupi prema najnovijim rezultatima američkih i skandinavskih autora čime se efikasnost vakcine u cilju  smanjivanja raka grlića materice ne bi smela dovoditi u pitanje. To potvrđuju i najnoviji stavovi  generalnog sekretara Svetske zdravstvene organizacije u promociji globalne eradikacije raka grlića  materice primenom vakcine i skrining programa. 

Prof dr Marina Kos iz Zagreba, održaja je zapaženo predavanje « Problemi i teškoće u interpretaciji  biopsije PVU- patološki osvrt- mesto imunohistohemije » i ukazala na moguće teškoće interpretacije  nalaza biopsije kao i mogućnosti primene imunohistohemijskih metoda detekcije p16 i ki-67 kao  značajnih pomoćnih markera kod nejasnih nalaza. Profesorica je uputila na American Society of  Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) u suradnji s College of American Pathologists (CAP) koji su  objavili smernice za standardizaciju s HPV-om povezanih promena donjeg genitalnog sistema u žena i  muškaraca (Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization – LAST project). U svojim  smernicama ove dve organizacije zajednički preporučuje imunohistohemijsku analizu na p16 u  slučajevima potrebe razlikovanja skvamozne intraepitelne lezije visokog stepena (high grade SIL – HSIL)  od benignih stanja koja ove lezije morfološki oponašaju (nezrela pločasta ili tranziciocelularna  metaplazija, atrofija, reparatorne promjene, tangencijalni prerez malog uzorka). Ki-67 je nuklearni  protein potreban za staničnu proliferaciju, izražen u ranoj G1 fazi, a doseže vrhunac ekspresije u S i M  fazi ciklusa. Ki-67, marker proliferacijske aktivnosti, je pozitivan u bazalnim/parabazalnim stanicama  normalnog pločastog epitela. Njegov je najveći značaj u razlikovanju između HSIL i benignih promena  koje ih morfološki oponašaju i pri tumačenju kauteriziranih resekcijskih rubova.

Doc dr Dražan Butorac iz Zagreba je u predavanju » Indikacije i vrste ekscizionih procedura -Krojenje  ekscizije po tipu zone transformacije » prezentovao je značajnost u pristupu i « krojenju « terapije kod  različitih H SIL promena u odnsu na tip zone transformacije i ukazao na značajnost jednog takvog  pristupa kako u odabiru načina ekscizije, pozitivnosti margina, praćenju takvih pacijentkinja. 

Veoma značajno mesto webinara bio je održan Panel o prevenciji raka grlića materice u regionu. U panelu su učestvovali sa prikazima situacije organizacije skrininga Prof dr Špela Smrkolj iz Ljubljane,  doc dr Joško Zekan iz Zagreba i Prof dr Radomir Živadinović iz NIša. 

Panelisti su prezentovali trenutni presek odvijanja skrininga programa kao i uticaj epidemije na njenu  organizaciju. Kolege iz Slovenije su prezentovale impresivne rezultate Programa « Zora » sa vidljivom  značajnim padom incidencije raka grlića materice na nivo incidencije skandinavskih zemalja.  Od momenta prezentacije programa 2003 do 2015 incidenciju su smanjili za 50% . U 2003. crude  incidence rate je bila 20,7 i age standardised (world standard) 15,3 per 100.000 women, u 2015 . 11,1 i 7,4 per 100.000 women. Ujedno su se osvrnuli i uticaj epidemije korona virusom na samu organizaciju  skrininga,ali i na njihovu reorganizaciju radi što boljeg nastavka posebno od drugog talasa epidemije.  Doc dr Joško Zekan iz Zagreba upoznao je učesnike sa razvojem organizacionog skrining programa u  Hrvatskoj i problemima koji su trenutno vezani za njegovu organizaciju. 

Prof dr Radomir Živadinović iz Niša upoznao je učesnike sa dešavanjima u Srbiji oko same organizacije,  planovima , organizacijom same infrastrukture i osvrnuo se na samu konvencionalnu citologiju,PAP test,  ukazavši na mogućnosti ali i mane ovog dijagnostičkog pristupa. 

Panelisti su zaključili da je neophodna kako bolja organizacija ali i međusobna saradnja u cilju  postavljanja dobrog puta organizovanja skrininga , kao što je model kolega iz Slovenije koji su svojim  rezultatima i padom incidencije to dokazali. 

Predavaje “Dijagnostički značaj različitih dijagnostičkih postupaka kod karcinoma endometrijuma  (biopsija,kiretaža,histeroskopija )” Prim dr sci med dr Igor Plješa, iz Beograda osvrnule se na prednosti I  nedostatke pojedinih dijagnostičkih pristupa u dijagnostici endometrijalnog karcinoma 

Važno mesto u adjuvantnom tretmanu karcinoma endometrijuma pripada zračnoj terapiji koje je  prezentovao, Asis dr sci med dr Aleksandar Tomašević, Beograd predavanjem “Mesto radioterapije u  multidisciplinarnom lečenju visokorizičnog karcinoma endometrijuma “.Sa ciljem postizanja  koncenzusa o indikacijama za adjuvantnu RT sproveden je niz velikih studija (PORTEC-1, PORTEC-2,  PORTEC-3, GOG99, ASTEC/EN5), sa redefinisanjem grupa rizika i preciznim preporukama za  dijagnostikovanje i lečenje, i indikacija za adjuvantni RT tretman. Istraživanja sprovedena prethodnih  godina ukazuju na nesporan benefit primene adjuvantne radioterapije u smislu postizanja bolje loko regionalne kontrole bolesti, ali takođe i bez pokazanog uticaja na ukupno preživljavanje, naročito u  visoko-rizičnoj grupi, koju prema stadijumu bolesti i patohistološkim karakteristikama čini 15-20% svih  pacijentkinja sa endometrijalnim karcinomom. Tehnološkim napredak u RT omogućio je sprovođenje  naprednih načina planiranja i upotrebe radioterapijskih tehnika, kako u transkutanoj RT (IMRT,  VMAT/RapidArc, SRT), tako i u oblasti brahiterapije (image-guided CT/MRI bazirano brahiterapijsko  planiranje). Ovim kompleksnim tehnikama je omogućena znatno veća preciznost i kontrola isporuke 

terapijske doze na ciljno tkivo, uz istovremeno bolju poštedu ugroženih organa od rizika, smanjenjem  volumena tkiva obuhvaćenog terapisjkom dozom, čime je smanjena i učestalost postiradijacionih  komplikacija uz održavanje već postojeće visoke stope preživljavanja. 

doc dr Katarina Jeremić Stefanović, Beograd svojim predavanjem « Klinički značaj stratifikacije  karcinoma endometrijuma prema genetskom profilu » osvrnula se na najnoviju klasifikaciju prema  genetskom profilu i ukazala na njihov značaj kako prognostički parametara tako i kod odluke za  adjuvantni tretman. 

dr sci med dr Ana Krivokuća, Beograd predavanjem « Uloga BRCA testiranja (somatsko/ germinativno)  sa kliničkog aspekta » informisala je učesnike o novom pristupu i značaju detekcije BRCA mutacija kod  pacijenktinja obolelih od karcinoma jajnika kako rekurentnog tako i novodijagnostikovanih i dala uvid o  značajnost germinativnog i somatskog testiranja. 

Prof dr Aljoša MAndić , Novi Sad i doc dr Predrag Vukomanović, Niš zajednički su prikazali najnovije  rezultate primene Bevacizumaba u lečenju karcinoma grlića materice i indikaciju primene « Uloga  antiangiogenetske terapije u lečenju karcinoma grlića materice ». U Monk i saradnici studiji  poređenjem kombinacije cisplatila sa vinorelbine, cisplatin plus gemcitabine, ili cisplatin plus topotecan  sa cisplatin plus paclitaxel kombinovanoj terapiji nije potvrđena statistički signifikantno poboljšanje OS.  Međutim Tewari i saradanici. Su potvrdili značajno poboljšanje OS dodavajući Bevacizumab sa  cisplatilom I paklitakselom u odnosu na bez Bevacizumaba (17.5 u odnosu na 14.3 meseci,[p<0.05]), a poređenjem cisplatin plus paclitaxel i topotecan plus paclitaxel sa i bez Bevacizumaba (17.0 versus 13.3  meseci, respectively [p<0.01]). U studiji Tewari i sar. dodavanje Bevacizumaba u kombinaciji bilo  cisplatin i paclitaxel ili topotecan i paclitaxel značajno je poboljšan ORR. Jedino statistički značajno  poboljšanje u CR prikazano je u studiji Tewari i sar primenom Bevacizumaba plus cisplatin i paclitaxel u  odnosu na cisplatin i paclitaxel. 

Prim. dr sci med dr Marijana Milović- Kovačević, Beograd u predavanju “PARP inhibitori u lečenju  karcinoma jajnika” se posebno osvrnula na fascinantne rezultate primene PAPRP inhibitora kod lečenja  “high” grade seroznog karcinoma jajnika kako u rekurentnom platina senzitivnom tako I u prvoj liniji  terapije održavanja prikazom studije SOLO-1. Najjači klinički dokaz upotrebe PARP inhibitora dolazi od  pacijentkinja sa germline ili somatskim mutacijama u BRCA1 ili BRCA2, oba kao monoterapija i kao  terapija održavana postignutog odgovora na platinum hemioterapiju u prvoj liniji i relapsiranim linijama.  Rucaparib takođe pokazuje značajnu aktivnost kao monoterapija u relapsiranim BRCA-mutiranim HGSC, i  ARIEL2 trajal je pokazao da tumori sa mutacijom unutar RAD51C alteraacija su BRCA-like [visoki  genomski gubitak ili heterozigoti (LOH)] i odgovaraju na rucaparib u vrlo sličnom stepenu kao BRCA  mutirana bolest.

Prof dr Srđan Đurđević, Novi Sad “ Kliničko-hirurški aspekt različitih retroperitonealnih tumora male  karlice” je prikazao na moguće diferencijalno dijagnostičko problem i hirurške pristupe kod tumora  retroperitoneuma kao zahtevne operacije koje moža nekad prevazilaze obučenost ginekologa i ukazuje  na neophodnost multidiscliplinarnog pristupa. 

Prof dr Vesna Kesić, Beograd u svom predavanju “Onkofertilitet u Srbiji- mogućnosti i ograničenja”  ukazala je na neophodnost sagledavanja novog multidiscliplinarnog pristupa jednoj grupi mladih  onkoloških pacijentkinja koji imaju mogućnost i za ostvarivanjem potomstva. Broj žena životnog doba do  40 godina kojima je dijagnostikovana maligna bolest u Srbiji je sve veći i dostiže 150. Najčešće se radi o  karcinomu dojke, karcinomu grlića materice, hematološkim malignitetima, melanomu i karcinomu  tireoidne žlezde. 

Lekari koji leče mlade pacijente zbog maligne trebalo bi da budu svesni negativnih efekata tretmana  kancera na fertilitet i načina da se minimiziraju ovi efekti. Onkolozi koji su tradicionalno fokusirani na  pružanje najefikasnijeg tretmana, a manje na kvalitet života posle lečenja, moraju znati kome da upute  pacijente koji žele da očuvaju fertilnost. S druge strane specijalisti za reproduktivnu medicinu moraju biti  svesni da činjenica da je nekom lečen kancer izdvaja pacijenta sa kancerom od ostalih pacijenata sa  infertilitetom. Ove dve važne subspecijalizacije moraju tesno sarađivati kako u tome da se strategija  lečenja prilagodi svakom pojedinačnom slučaju, tako i u borbi da onkofertilitet dobije svoje pravo mesti  u Srbiji, i na organizacionom i na pravnom nivou. 

Prof dr Vladan Pažin, Beograd “Ne-epitelijalni tumori jajnika- ESMO preporuke” je u svom predavanju  izneo nove preporuke o pristupu lečenja ove grupe ginekoloških maligniteta , a koje možete na  pronađene u pomenutom Abstrakt book-u 

U nadi za skorim novim susretima i razmenama iskustava. 

S poštovanjem
Prof dr Aljoša Mandić
Predsednik UGOS-a